HSL esittää kunnille lukuisia joukkoliikenteen pienrakennushankkeita

HSL:n hallitus esittää jäsenkunnilleen vuosittain
joukkoliikenteen turvaamiseksi tarvittavien seuraavien väylien,
pysäkkien, kääntöpaikkojen, terminaalien, asemien, laituripaikkojen
ja muun joukkoliikenteen tarvitseman infran rakennushankkeita.

Kunnat vastaavat alueellaan olevien terminaalien, pysäkkien
ja kääntöpaikkojen rakentamisesta, varustelusta ja ylläpidosta. 
HSL puolestaan vastaa pysäkkikilpien ja muun pysäkki-informaation
asentamisesta pysäkeille ja terminaaleihin sekä joukkoliikennettä
koskevasta sähköisestä pysäkki-informaatiosta ja sen
suunnittelusta.

Ohessa tiivistelmä HSL:n hallituksen 13.3. jäsenkunnilleen
tekemistä rakennushanke-esityksistä vuosille 2013 - 2015:

HELSINKI

•  Sähköinen informaatio

Helsinki vastaa näyttölaitteiden asennuksessa tarvittavien
lupien ja laitteiden vaatiman sähköistyksen asennuksesta alueensa
pysäkeillä, terminaaleissa ja muissa kohteissa. HSL vastaa pysäkki-
ym. näyttötaulujen hankinta-, käyttö- ja huoltokustannuksista sekä
yhteisten järjestelmien ylläpidosta.

• Pysäkit ja kääntöpaikat

HSL esittää suunniteltavaksi, korjattavaksi ja
rakennettavaksi Helsingin bussiliikenteen ongelmakohteet.
Varaudutaan raitiovaunu- ja bussipysäkkien korjaamiseen ja
rakentamiseen. Toteutetaan Raitiolinja 8:n kehittämisohjelmassa
esitetyt Perhonkadun ja Caloniuksenkadun pysäkkien sekä
Kyläsaarenkadun ja Toukoniityn pysäkkien yhdistämiset.

• Pysäkkikatokset

HSL esittää pysäkkikatosten siirtoihin ja uusien asentamiseen
rahavarausta.

• Liittymät ja katujärjestelyt, joukkoliikenteen
sujuvoittaminen ja turvallisuustoimenpiteet


HSL esittää vuodelle 2013 varattavaksi 2 500 000 euroa
joukkoliikenteen sujuvoittamiseen Helsingin kaupungin
rakennusviraston vuoden 2013 määrärahakehyksen mukaisesti.
Toteutetaan Jokerin kehittämisohjelman 2011 mukaiset
pysäkkirakentamiset sekä Jokeri 2:n vaatimat toimenpiteet.
Maalataan ja merkitään ajorataan tihennetysti uudelleen kaikki
bussikaistat ja tarkistetaan portaalien merkinnät vuosittain.
Toteutetaan maalaamalla risteys-ruudukoita niihin liittymiin, jotka
ajetaan toistuvasti tukkoon. Toteutetaan raitioverkolle uusi
kaksisuuntainen raideyhteys Kustaa Vaasan tieltä Hämeentielle
pohjoisen suuntaan. Varaudutaan raitioliikenteen sujuvuutta,
luotettavuutta ja turvallisuutta parantaviin kaistamaalaus- ja
reunakivijärjestelyihin.

• Valo-ohjauksen kehittäminen paikannuksen
perusteella


HSL käy asiasta neuvotteluja Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston ja Helsingin kaupungin liikennelaitos
-liikelaitoksen kanssa.

• Kunnossapito 

Varaudutaan tehostettuun talvikunnossapitoon
joukkoliikenteen terminaalien, kääntöpaikkojen, väylien ja
pysäkkien osalta. Parannetaan liukkauden torjuntaa ja ajoratojen
leveyden säilyttämistä. Pysäkki- ja terminaalijärjestelyt ovat
tärkeä osa joukkoliikennepalveluja. Niiden kunnossa- ja
puhtaanapitoon esitetään varattavaksi nykyistä enemmän resursseja,
jotta töhryjen poisto näkyvimmiltä paikoilta on mahdollista hoitaa
säännöllisesti ja riittävän nopeasti.

• Kuljettajien sosiaalitilat

Toteutetaan linja-auton kuljettajille WC-tilat
Puistolanraitille, Merihakaan, Ratamestarinkadulle, Katajaharjuun
ja Ala-Malmille. HSL maksaa tiloista vuokraa ja vuokraa ne edelleen
linja-autoliikennöitsijöille. Lisäksi esitetään
raitiovaununkuljettajille WC Arabian päätepysäkille
talonrakennushankkeen yhteydessä sekä Eläintarhan päätepysäkille.

 ESPOO

•  Sähköinen informaatio

Vuonna 2013 - 2015 toteutetaan terveyskeskuksiin ja
koulukeskuksiin uusia näyttölaitteita yhteisesti erikseen
sovittavalla aikataululla. HSL esittää, että Espoon kaupunki hakee
asennusluvat Axentian patterikäyttöisten aikataulunäyttöjen
hankkimiseksi keskeisille vaihtopysäkeille Espoon keskukseen,
Suomenojalle ja Matinkylään. Tapiolan ja Matinkylän metroasemien
liityntäterminaaleihin tulee toteuttaa rakennushankkeiden
yhteydessä ja rahoituksella korkeatasoiset sähköiset matkustaja-
kuljettajainformaatiojärjestelmät.

• Pysäkit 

Toteutetaan Jokerin kehittämisohjelman 2011
mukaiset pysäkkirakentamiset Turuntiellä, Tapiolassa ja
Otaniemessä. Esitetään korjattavaksi, rakennettavaksi ja
parannettavaksi Rajaportti-pysäkki ja Tillintien pysäkkipari.

• Pysäkkikatokset

Peruskorjataan 40 - 60 pysäkkiä vuosittain. Peruskunnostus
kohdistuu joukkoliikenteen kannalta keskeisten väylien
pysäkkikatoksiin. Peruskunnostusmäärärahaa käytetään teräskatoksien
siirtoon ja lasikatoksien sähköistämiseen. Lisäksi hankitaan uusia
katoksia rakennettaville pysäkeille.

• Kääntöpaikat 

HSL esittää korjattavaksi Latokasken kääntöpaikkaa.

• Joukkoliikenteen turvallisuushankkeet 

Synkronoidaan Leppävaaran aseman valaistus
Liikenneviraston alueen valaistuksen kanssa. Hankitaan kameroita
Leppävaaran aseman bussilaitureille 11 – 16 ja 21- 25, jotka
kytketään Liikenneviraston järjestelmään vuonna 2013.

• Liittymät ja katujärjestelyt, joukkoliikenteen
sujuvoittaminen


Maalataan ja merkitään ajorataan tihennetysti uudelleen
kaikki bussikaistat ja tarkistetaan portaalien merkinnät
vuosittain. Lisäksi toteutetaan pysäytysviivat keskeisille
pysäkeille. Toteutetaan maalaamalla risteysruudukoita niihin
liittymiin, jotka ajetaan toistuvasti tukkoon. Toteutetaan
Jokeri-linjan sujuvoittaminen 2011 laaditun kehittämisohjelman
mukaisesti. Parannetaan Kalevalantien ja Koivuviidantien liittymän
välityskykyä helpottamalla Koivuviidantieltä Kalevalantielle
kääntymistä. Parannetaan Kuunkadun eteläisen ja pohjoisen
liittymäjärjestelyitä. Espoon joukkoliikenteen luotettavuuden
kehittämisohjelma sisältää bussiliikenteen infrastruktuurin
sujuvoittamistoimenpiteitä Espoon katu- ja tieverkolle. Selvityksen
perusteella on valittu keskeiset parantamiskohteet, jotka esitetään
toteutettavaksi suunnitelmakaudella 2013 – 2015.

• Valo-ohjauksen kehittäminen paikannuksen
perusteella


HSL käynnistää vuonna 2012 Espoon liikennevaloetuisuuksien
tavoitemäärittelyn, jossa määritellään joukkoliikenteen
liikennevaloetuisuuksien tarpeet Espoon tie- ja katuverkolla. HSL
hankkii ja asennuttaa vuoden 2014 - 2015 aikana paikannuslaitteet
sopimusliikenteen busseihin. Paikannusta voidaan käyttää
liikennevaloetuisuuksien hallintaan. Toteutetaan joukkoliikenteen
valoetuisuudet Lintuvaarantiellä, Nihtisillassa, Espoontiellä ja
Kirkkokadulla.

• Muut sujuvoittamistoimenpiteet tieverkossa 

HSL esittää, että Espoon kaupunki toteuttaa
”Turuntie-kaduksi” käynnistyneessä projektissa etupainotteisesti
joukkoliikenteen sujuvuushankkeet välillä Viherlaakso – Leppävaara
suunnitelmakaudella 2013 – 2015. Toteutetaan Kehä I:llä
eritasoliittymä Kalevalantien liittymässä suunnitelmakaudella 2013
- 2015. Toteutetaan Tapiolan metroaseman rakentamisen yhteydessä
sujuvoittamistoimenpiteet ja joukkoliikenteen valoetuisuudet
Tapiolan metroaseman ympäröivässä katuverkossa. Karhusaarentien ja
Otaniementien liittymä rakennetaan 2+2 -kaistaiseksi
kiertoliittymäksi. Toteutetaan kiertoliittymään
joukkoliikenne-etuudet.

• Kunnossapito 

Varaudutaan tehostettuun talvikunnossapitoon
joukkoliikenteen terminaalien, kääntöpaikkojen, väylien ja
pysäkkien osalta. Parannetaan liukkauden torjuntaa ja ajoratojen
leveyden säilyttämistä.

• Kuljettajien sosiaalitilat

Toteutetaan kuljettaja-wc:n rakentaminen Serenan tai
Siikaniemen kääntöpaikalle. HSL esittää lisäksi, että Espoon
kaupunki varaa määrärahan kalusteiden uusimiseksi Otaniemen
taukotiloissa. Jatketaan peruskorjausohjelmaa Espoon
kuljettajatiloille.

 VANTAA•  Aikataulunäytöt

Vantaan hankittaviksi esitetään Myyrmäen terminaalin
kunnostuksen yhteydessä 3 kpl isoja LED-näyttöä ja Myyrmäen
laitureille 6 kpl LED-näyttöjä. HSL:n hankittaviksi jäävät vanhojen
näyttöjen uusinta ja 30 kpl patterinäyttöjä.

• Pysäkkikatokset

Pysäkkikatosten uusiminen ja peruskorjaus noin 20 pysäkille.

• Kääntöpaikat

HSL esittää Keimolanmäen kääntöpaikan rakentamista kadun
rakentamisen yhteydessä sekä samaan kääntöpaikkaan varauksen
mahdollisesti tulevalle kuljettajien sosiaalitilalle. HSL esittää
myös Katriinan sairaalan kääntöpaikan suunnittelun aloittamista.
Lisäksi tulevassa asemakaavasuunnittelussa tulee huomioida Ylästön
kääntöpaikka ja sinne mahdollinen kuljettajien sosiaalitila.

• Pysäkit

HSL esittää rakennettavaksi Peijaksen sairaalaan esteetöntä
pysäkkiä sekä Kuussillantiellä Rajatie -nimisen pysäkin parannusta.

• Joukkoliikenteen turvallisuushankkeet

Vantaankosken ja Pääradan asemilla siirrytään
nykyistä vahvempaan liityntäliikenteeseen syksyllä. Vantaan
lähijuna-asemista on tehty kehittämisselvitys, jossa on noussut
esille paljon erilaisia ja eritasoisia parantamis- ja
kehittämiskohteita 2013 ja 2014 aikana.

• Liittymät ja katujärjestelyt sekä joukkoliikenteen
sujuvoittaminen


HSL käynnistää keväällä 2012 Vantaan joukkoliikenteen
luotettavuuden kehittämisohjelman. Selvityksen perusteella valitaan
keskeiset parantamiskohteet, jotka esitetään toteutettavaksi
suunnitelmakaudella 2013 – 2016. HSL esittää seuraavien
katuyhteyksien avaamista tai parantamista: -Vanha Tuusulantien ja
Tapaninkyläntien risteyksen Jokeri 2 liikennettä varten, Pitkäsiima
– Sipoontie katuyhteyden rakentamista, Tuiskutie -yhteys
Himalajantieltä Tuusulantielle. HSL esittää myös
liikennevalo-ohjauksen kehittämistä paikannuksen perusteella.

• Kunnossapito

Varaudutaan tehostettuun talvikunnossapitoon joukkoliikenteen
terminaalien, kääntöpaikkojen, väylien ja pysäkkien osalta.
Parannetaan liukkauden torjuntaa ja ajoratojen leveyden
säilyttämistä.

• Kuljettajien sosiaalitilat

Kuljettajien sosiaalitiloilla taataan häiriötön
joukkoliikenteen toiminta Vantaalla. Vuodelle 2013 HSL esittää
käyttöönotettaviksi seuraavat tilat: Jokeri 2:n päätepysäkille
taukotila Raappavuorentielle, Martinlaakson aseman taukotila,
Myyrmäen taukotilan kunnostus.

 KIRKKONUMMI•  Staattinen informaatio

Asennetaan vuosina 2012 - 2013 Kirkkonummen keskustan,
Ravalsin, Lindalin ja Gesterbyn peruskorjattavien pysäkkien uusille
katoksille ohitusaikataulut ja linjakartat. Pysäkeille ei
toistaiseksi asenneta pysäkin nimeä, lyhyt numeroa tai
linjanumeroita tulevan linjanumeroinnin uudistuksen johdosta.
Toteutetaan HSL:ssa keväällä 2012 laadittavan pysäkki-informaation
kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet
aikatauluinformaatiossa vuosina 2013 - 2015.

• Sähköinen informaatio

Vuonna 2013 - 2015 toteutetaan terveyskeskukseen ja
kuntakeskuksen koulukeskuksiin tai läheisille pysäkeille uusia
näyttölaitteita yhteisesti erikseen sovittavalla aikataululla.

• Kirkkonummen matkakeskus 

Toteutetaan Kirkkonummen matkakeskukseen matkustajien
odotustilat, bussien pikapysäköinti ja kuljettajien sosiaalitilat.

• Pysäkit

Peruskorjataan Ravalsin, Lindalin ja Gesterbyn keskeiset
pysäkit.

• Pysäkkikatokset

HSL esittää, että Kirkkonummen kunta käynnistää
tarjouskilpailun mainosrahoitteisten pysäkkikatosten hankkimiseksi
joukkoliikenteen kannalta keskeisten väylien pysäkeille tai
vaihtoehtoisesti toteuttaa pysäkkikatosten rakentamista yhteisesti
Ely-keskuksen kanssa. Peruskorjataan tai uusitaan 10 - 20
pysäkkikatosta vuosittain. Peruskunnostus kohdistuu
joukkoliikenteen kannalta keskeisten väylien pysäkkikatoksiin.
Vuonna 2013 esitetään uusittavaksi Ravalsin, Lindalin ja Gesterbyn
keskeisten pysäkkien katokset. Lisäksi hankitaan uusia katoksia
rakennettaville pysäkeille.

• Joukkoliikenteen turvallisuushankkeet

Jatketaan pysähtymispaikkojen merkitsemistä
linja-automerkeillä Ely-keskuksen luvalla.

• Liittymät ja katujärjestelyt, joukkoliikenteen
sujuvoittaminen
 

Maalataan ja merkitään tihennetysti uudelleen kaikki
bussikaistat ja tarkistetaan portaalien merkinnät vuosittain.
Maalataan risteysruudukoita niihin liittymiin, jotka ajetaan
toistuvasti tukkoon.

• Kunnossapito

Varaudutaan tehostettuun talvikunnossapitoon joukkoliikenteen
terminaalien, kääntöpaikkojen, väylien ja pysäkkien osalta.
Parannetaan liukkauden torjuntaa ja ajoratojen leveyden
säilyttämistä.

• Kuljettajien sosiaalitilat

Toteutetaan kuljettajien taukotilan tai kuljettaja-wc:n
rakentaminen matkakeskukseen. Kuljettajatilojen järjestäminen
siirtyy HSL:lle HSL:n kilpailuttaessa liikenteen hoidon. HSL tilaa
palvelun Kirkkonummen kunnalta.

 KERAVA•  Staattinen informaatio

Staattinen informaatio sisältää terminaalien ja pysäkkien
linjakilvityksen sekä pysäkkikohtaisten aikataulujen,
linjakarttojen, yhdistelmäaikataulujulisteiden, yksittäisten
terminaalijulisteiden ja muun pysäkeille tai terminaaleihin
asennettavaksi tarkoitetun tiedotus- ja julisteaineiston
asentamisen ja ylläpidon. Lisäksi tulee varautua kilvityksen
kunnossapitoon ja uusintaan ilkivallan johdosta. Keravan
linjastosuunnitelman muutoksista vuodelle 2013 linjakilpimuutoksia.
Lisäksi informaation parantamiseksi tarvitaan asemille kartta- ja
infotelineitä ja pysäkeille lisää roskakoreja.

• Sähköinen informaatio

Kerava vastaa näyttölaitteiden asennuksessa tarvittavien
lupien ja laitteiden vaatiman sähköistyksen asennuksesta alueensa
pysäkeillä, terminaaleissa ja muissa kohteissa. HSL vastaa pysäkki-
ym. näyttötaulujen hankinta-, käyttö- ja huoltokustannuksista sekä
yhteisten järjestelmien ylläpidosta. HSL esittää, että Keravan
kaupungin alueelle rakennetaan pysäkkikohtaisia patterikäyttöisiä
aikataulunäyttöjä sekä keskeisille vaihtopysäkeille korkeatasoisia
sähköisiä informaatiojärjestelmiä.

• Pysäkkikatokset

Pysäkkikatosten uusiminen ja peruskorjaus 5 pysäkille
vuosittain. Peruskunnostus kohdistuu joukkoliikenteen kannalta
keskeisten väylien pysäkkikatoksiin. 

• Kääntöpaikat 

Kytömaantien kääntöpaikan kunnostus.

• Pysäkit

HSL esittää Ratatien kääntöpaikalle uutta katosta.

• Katujen kunnossapito

Varaudutaan tehostettuun talvikunnossapitoon joukkoliikenteen
terminaalien, kääntöpaikkojen, väylien ja pysäkkien osalta. 

SIPOO•  Staattinen informaatio

Asennetaan vuosina 2013 - 2015 50 pysäkille ohitusaikataulut
Nikkilän keskustaan ja Söderkullaan. Pysäkeille ei toistaiseksi
asenneta pysäkin nimeä, lyhytnumeroa tai linjanumeroita tulevan
linjanumeroinnin uudistuksen johdosta.

• Sähköinen informaatio

Vuonna 2013 - 2015 toteutetaan terveyskeskukseen ja
kuntakeskuksen koulukeskuksiin tai läheisille pysäkeille uusia
näyttölaitteita yhteisesti erikseen sovittavalla aikataululla.

• Sipoon matkakeskus 

Toteutetaan Sipoon matkakeskuksen siirto Isolle kylätielle
kuntakeskuksen kohdalle rakennettavalla katuterminaalilla. Katetaan
pysäkkien odotusalue matkustajille, toteutetaan sähköinen
matkustajainformaatio ja rakennetaan kuljettajille sosiaalitilat.
Bussien seisonta-alueet toteutetaan lämmityksellä liukkauden
torjumiseksi. Katuterminaalin rakentaminen on rahoitettavissa
nykyisen matkakeskustontin myyntituloilla.

• Pysäkit 

Toteutetaan joukkoliikenteen aluehankkeena Nikkilän
ja Söderkullan keskeisten vaihtopysäkkien parantaminen.

• Pysäkkikatokset

HSL esittää, että Sipoon kunta käynnistää tarjouskilpailun
mainosrahoitteisten pysäkkikatosten hankkimiseksi joukkoliikenteen
kannalta keskeisten väylien pysäkeille tai vaihtoehtoisesti
toteuttaa pysäkkikatosten rakentamista yhteisesti Ely-keskuksen
kanssa. Peruskorjataan 10 - 20 pysäkkiä vuosittain. Lisäksi
hankitaan uusia katoksia rakennettaville pysäkeille.

• Kääntöpaikat

Varaudutaan kääntöpaikkojen parantamiseen
HSL-liikenteen alkaessa.

• Joukkoliikenteen turvallisuushankkeet 

Jatketaan pysähtymispaikkojen merkitsemistä
linja-automerkeillä Ely-keskuksen luvalla.

• Liittymät ja katujärjestelyt, joukkoliikenteen
sujuvoittaminen
 

Maalataan ja merkitään tihennetysti uudelleen kaikki
bussikaistat ja tarkistetaan portaalien merkinnät vuosittain.
Maalataan risteysruudukoita niihin liittymiin, jotka ajetaan
toistuvasti tukkoon.

• Kunnossapito 

Varaudutaan tehostettuun talvikunnossapitoon
joukkoliikenteen terminaalien, kääntöpaikkojen, väylien ja
pysäkkien osalta.

• Kuljettajien sosiaalitilat

Rakennetaan kuljettaja-wc Isolle kyläntielle katuterminaalina
rakennettavaan matkakeskukseen. Kuljettajatilojen järjestäminen
yhdessä kunnan kanssa siirtyy HSL:lle HSL:n kilpailuttaessa
liikenteen hoidon.