HSL esittää täsmennyksiä liikennepolittiseen selontekoon

Kaupunkiseutujen maankäyttöä tulee selonteon mukaan
tiivistää, ja joukkoliikenteen houkuttelevuutta lisätä nostamalla
sen palvelutasoa. Ministeriön visiossa vuodelle 2030 matkaketju
toimii ovelta ovelle, joukkoliikenne on esteetöntä ja
liityntäpysäköintimahdollisuuksia on lisätty.  Joukkoliikennettä
tukee se, että kaupunkiympäristöistä on tehty jalankululle ja
pyöräilylle sopivia.

 

Liityntäpysäköinnissä on HSL:n mielestä tärkeää ratkaista,
kuka jatkossa isännöi pysäköintiä ja  kuinka pysäköintipaikkojen
rakentamisen ja ylläpidon kustannukset jaetaan.

 

Ministeriö visioi, että liikenteen, maankäytön, asumisen ja
palveluiden suunnittelu sovitetaan jatkossa entistä tiiviimmin
yhteen. HSL on tästäkin samaa mieltää, mutta korostaa, että  

maankäytön ja liikenteen -aiesopimusten (MAL) sitovuutta
tulee lujittaa, ja myös elinkeinoelämän näkökulma tulee ottaa
sopimuksissa jatkossa entistä paremmin huomioon.

 

Valtio tukee raiteitaSelonteko mainitsee, että valtio
rahoittaa pieniä kustannustehokkaita liikenneverkon
kehittämishankkeita tällä hallituskaudella 30 miljoonalla eurolla,
mutta HSL huomauttaa, että hankkeiden rahoitustarve on Helsingin
seudulla huomattavasti suurempi. Myös raha, jonka valtio on
varannut väyläinvestointeihin, on HSL:n mielestä liian pieni
tarpeisiin nähden.

 

Ministeriön linjausta esteettömyydestä ja kävelyn sekä
pyöräilyn suosimisesta tulisi HSL:n mielestä vielä konkretisoida.

 

HSL on tyytyväinen, kun valtio ilmoittaa olevana valmis
osallistumaan suurten kaupunkien raideliikenneinvestointien
rahoitukseen. Metron ja pikaraitioteiden rakentamista valtio on
valmis tukemaan 30 prosentilla, joten myös raide-Jokerille lienee
odotettavissa valtion rahaa.

 

Eduskunta käsittelee selonteon huhtikuussa  Valtion kanta
rautatieliikenteen kilpailun avaamiseen on, että avaamista on
edistettävä, mikäli avaaminen on liikennepoliittisesti ja
yhteiskuntataloudellisesti kestävää. HSL:n mielestä kilpailutus
voidaan perustellusti aloittaa Helsingin seudun lähiliikenteestä
tai sen osista ja kilpailutuksen esteiden poistamista tulee jatkaa.

 

Liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa selonteon työstämistä
niiden kommenttien pohjalta, joita noin 150 liikennealan toimijaa
on ministeriöille luonnoksesta lähettänyt. Eduskuntakäsittelyyn
selonteko menee huhtikuussa.