Osavuosikatsaus 2/2015: Joukkoliikennematkojen määrä kasvaa taantumasta huolimatta

Joukkoliikenteen matkustajamäärien kehitys on HSL-alueella ollut toistaiseksi ennakoitua suotuisampaa. Elokuun lopussa joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut edellisvuodesta 1,7 prosentilla, kun talousarviossa matkustajamäärään odotettiin noin prosentin kasvua.

Koko vuoden lipputulokertymään ennustetaan noin 2,9 prosentin lisäystä. Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 13,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 9,9 miljoonan euron alijäämään. Lipputulojen suotuisasta kehityksestä huolimatta HSL:llä on suuret paineet lipun hintojen korottamiseen ensi vuonna, jotta Kehäradasta ja Länsimetrosta johtuvat yli 60 miljoonan euron vuotuiset infrakustannukset saadaan katettua jatkossa.

”Talouden tilanne on huolestuttava myös joukkoliikenteen näkökulmasta. Heikot talousnäkymät vähentävät HSL:n jäsenkuntien mahdollisuuksia panostaa joukkoliikenteen kehittämiseen. Kehäradan ja Länsimetron valmistumisesta aiheutuvien infrakustannusten kasvu sekä lippu- ja informaatiopalvelujen uudistaminen tuovat paineita korottaa lippujen hintoja kustannustason nousua enemmän, jos joukkoliikenteen palvelutaso halutaan säilyttää nykyisenä”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo. HSL:n toimintatuloista noin puolet tulee sen omistajakunnilta ja puolet lipputuloista.

Vuonna 2015 HSL-alueella tehdään arviolta runsaat 360 miljoonaa joukkoliikennematkaa, mikä on noin 1,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Toimintatuottojen arvioidaan nousevan 621,4 miljoonaan euroon eli runsaan prosentin yli talousarvion. Jäsenkuntien maksamat kuntaosuudet ovat arviolta 299 miljoonaa euroa. Lipputuloja arvioidaan kertyvän 307,1 miljoona euroa. Lippujen hintoja korotettiin vuoden alussa keskimäärin lähes neljällä prosentilla.

Poikkeuksellisesti joukkoliikenteen kustannustaso on ollut kuluvana vuonna lievästi aleneva. Talousarviossa varauduttiin noin 1,5 prosentin kustannusten nousuun, mutta hienoiseen laskuun on vaikuttanut ennen kaikkea öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku. Toimintakulujen määräksi arvioidaan 599,2 miljoonaa euroa. Toimintamenoista liki 80 prosenttia syntyy joukkoliikenteen operoinnista. Vuonna 2015 operointikustannukset ovat ennusteen mukaan 475,7 miljoonaa euroa. Bussiliikenteen kustannuksia on hillinnyt öljyn hinnan lasku ja vastaavasti arvioitua alhaisempi korkotaso on pitänyt junaliikenteen kalustokorvaukset arvioitua pienempinä.

Vuoden 2015 investointimenojen arvioidaan olevan 24,9 miljoonaa euroa. Investointimenoista reilut 80 prosenttia käytetään lippu- ja informaatiojärjestelmän uudistukseen liittyviin hankintoihin,  ja 23,6 miljoonan alitus investointimenoissa johtuu hankkeen osakokonaisuuksien valmistumisesta vuoden 2016 puolella.