HSL sijoittaa miljoona euroa päästöjen vähentämiseen

HSL kannustaa liikennöitsijöitä vähentämään joukkoliikenteen haitallisia lähi- ja hiilidioksidipäästöjä

Miljoona euroa päästöjen vähentämiseen

HSL:n tavoitteena on päästötön joukkoliikenne vuoteen 2025 mennessä.

HSL käyttää ensi vuonna miljoona euroa uusien päästöjenvähennystoimien tukemiseen. Niin kutsuttu ympäristöbonus myönnetään tarjouskilpailun perusteella linja-autojen liikennöitsijöille teoista, jotka alentavat päästöjä. HSL:n tavoitteena on päästötön joukkoliikenne vuoteen 2025 mennessä.

HSL:n ympäristöbonuksen tarjouskilpailussa otetaan huomioon sekä hiilidioksidipäästöt että haitalliset lähipäästöt kuten pienhiukkaset ja typen oksidit. Tämän vuoden ympäristöbonuksen jaossa painotetaan erityisesti typen oksidien ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Bonusta myönnetään uusista toimenpiteistä, jotka ylittävät liikennöitsijöiden kanssa tehtyjen, voimassaolevien sopimusten mukaiset päästövähennyssitoumukset.

HSL arvioi tarjotut keinot ja jakaa bonuksen harkinnan mukaan. Ympäristöbonuksen perusteeksi hyväksytään esimerkiksi ainoastaan RES-direktiivin niin sanotut kaksinkertaisesti laskettavat jäteperäiset polttoaineet. Toimien pitää myös olla kustannustehokkaita.

Ympäristöbonus on kasvattanut suosiotaan. Viime vuonna kisaan lähetettiin 155 tarjousta, joista HSL hyväksyi 95. HSL toteuttaa ympäristöbonuksella omaa pienimuotoista päästökauppaansa. Kriteerejä tarkistetaan vuosittain sen mukaan, mitä markkinoilla tapahtuu ja miten päästöjen vähentämiseen tarkoitettu teknologia kehittyy.

”Bonusmalli pidetään joustavasti ajan tasalla. HSL:n seurannan mukaan viime vuoden ympäristöbonuksella saavutetut tulokset olivat hyvät: päästöt vähenivät merkittävästi”, sanoo HSL:n osastonjohtaja Reijo Mäkinen

HSL maksoi liikennöitsijöille ympäristöbonuksia ensimmäistä kertaa vuonna 2013. Suuri osa bonuksista on mennyt biokaasun ja biodieselin käytön edistämiseen busseissa.

”Odotamme mahdollisimman suuria päästöleikkauksia. Emme nosta tänäkään vuonna mitään keinoa toisten edelle: kisa on teknologian suhteen neutraali. Tehokkaimmat keinot palkitaan. Jatkuvilla parannuksilla, innovaatioilla sekä optimoinneilla ympäristöbonusjärjestelmällä päästään askel askeleelta lähemmäksi tavoitteita”, HSL:n Petri Saari sanoo.

HSL pyrkii vähentämään joukkoliikenteen päästöjä myös muilla keinoilla. Esimerkiksi bussiliikenteen kilpailutuksissa niin kutsutulle puhtaalle kalustolle eli vähäpäästöisille linja-autoille annetaan lisäpisteitä. Myös sähköbussien käyttöönotto ja muut uudet teknologiat tulevat auttamaan päästöjen vähentämisessä. Jotta bussiliikenteen lähi- ja CO2-päästötasot vähenevät HSL:n tavoitteiden mukaisesti, pitää ympäristöasioita käyttää entistä enemmän kilpailukeinoina. HSL kehittää kilpailutuksia siten, että ne kannustavat ja luovat mahdollisuuksia liikennöitsijöille.

HSL:n tavoitteena on leikata joukkoliikenteen päästöjä merkittävästi. Tavoitteena on vähentää ilmanlaatuun vaikuttavia lähipäästöjä 80 prosentilla ja hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuodesta 2010 vuoteen 2018 mennessä. Päästöt ovat pienenemässä hyvää vauhtia ja typenoksidit ja pienhiukkaset ovat vähentyneet jo selvästi.

”Pyrimme päästöttömään joukkoliikenteeseen. Tavoite on haastava, mutta se on saavutettavissa. Käytämme kaikki mahdolliset keinot, jotta olemme mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta ja saamme lähipäästöt minimoitua. Kun onnistumme, se tuo jokaiselle seudun asukkaalle myös puhtaamman ilman”, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.