HSL pohti tilastojen ja tutkimusten perusteella, miten auton omistus Helsingin seudulla kehittyy

HSL käynnisti syksyllä 2015 AUKEE-projektin, jonka tarkoituksena oli arvioida, miten auton omistus kehittyy Helsingin seudulla seuraavilla vuosikymmenillä. Hankkeessa koottiin yhteen tilastot siitä, miten auton omistus on tähän asti kehittynyt ja tulevaisuutta pohdittiin erilaisten tutkimusten ja selvitysten perusteella.

Vaikka auton omistus on yleistynyt Helsingin seudulla koko vuodet 1990-2013 kattavan jakson, kasvu ei ole ollut alueellisesti tasaista. Helsinki poikkeaa selvästi muusta seudusta. Pääkaupungin henkilöautotiheys on ollut 1990-luvulta lähtien selvästi muuta seutua pienempi ja autottomat asuinkunnat ovat olleet enemmistönä monilla Helsingin alueilla.  
Voimakkaimmin henkilöautotiheys ja auton omistus ovat kasvaneet pääkaupunkiseutua ympäröivissä kehyskunnissa eli ns. KUUMA-seudulla.
Auton omistuksessa on eroja myös väestöryhmittäin. Helsingille on ollut ominaista, että nuorten aikuisten auton omistus on vähentynyt 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, kun taas yli 65-vuotiaiden auton omistus on kasvanut.

Alueelliset ja väestölliset erot auton omistuksessa aiheuttavat tulevaisuuden arvioinnille omat haasteensa, varsinkin kun samaan aikaan elämäntavat ja -valinnat yksilöllistyvät. Bruttokansantuotteen ja väestön tulojen kasvu eivät välttämättä enää johda autoilun lisääntymiseen.  

Ympäristöarvot ja digitalisaatio saattavat vähentää auton omistamista

AUKEE-projekti löytää viitteitä siitä, että auton omistus saattaa olla kääntymässä Helsingin seudulla laskuun. Kaupunkimaisen elämäntavan suosiminen, ympäristö- ja terveysarvojen nousu ja auton statussymboliarvon lasku voivat vähentää auton omistusta.
Merkkejä arvojen ja asenteiden muutoksista on jo ilmassa. Maailmalla ja myös Helsingin seudulla yhä useampi kaupunkilaisnuori jättää ajokortin hankkimatta tai ainakin siirtää sen hankkimista.

Arvojen ja elämäntapojen muutoksen ohella auton omistukseen vaikuttaa se, että digitalisaatio synnyttää kokonaan uudenlaisia palveluita, joiden ansiosta matkat on entistä helpompi suunnitella ja ketjuttaa niin, että matkustamiseen kuluu mahdollisimman vähän aikaa.  
Digitaalisten alustojen ansiosta lisääntynee myös autojen yhteiskäyttö. Digitalisaatio vähentänee tulevaisuudessa auton omistamisen ja käytön tarvetta myös siksi, että liikkumistarpeet vähenevät, koska yhä useammat palvelut voi hankkia verkon kautta kotiin.

Auton omistukseen vaikuttavat myös väestölliset trendit. Suomen väestö ikääntyy ja ikääntyvä väestö kenties luopuu autoilusta. Maahanmuuttajien määrä kasvanee jatkossakin ja ulkomaalaistaustaiset omistavat ajokortin ja auton harvemmin kuin kantaväestöön kuuluvat.

Sähköautot sekä itseohjautuvat autot voivat HSL:n arvion mukaan joko lisätä tai vähentää auton omistusta riippuen siitä, yleistyvätkö ne yksityisessä omistuksessa vai tulevatko ne yhteiskäyttöön tai osaksi erilaisia kuljetuspalveluita.

Tutkimusraportti kokonaisuudessaan