Liikenteen päästöt alas, sanovat Helsingin seudun asukkaat

Kuntalaiset toivovat myös lisäpanostuksia joukkoliikenteeseen

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja terveydelle haitallisia liikenteen päästöjä on vähennettävä. Tätä mieltä on suurin osa Helsingin seudun 14 kunnan asukkaista. 85 prosenttia haluaa vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja 92 prosenttia terveydelle haitallisia liikenteen päästöjä.

Katso graafi tuloksista täältä 

Tulokset selviävät HSL:n helmikuussa Kantar TNS:llä teettämän kyselyn alustavista tuloksista. Kyselyllä selvitettiin Helsingin seudun asukkaiden ja päättäjien näkemyksiä ja toiveita seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisestä. Kysely lähetettiin kymmenelle tuhannelle 15 vuotta täyttäneelle asukkaalle ja kaikille nykyisille kunnanvaltuutetuille seudun 14 kunnassa. Vastausprosentti oli asukkaiden osalta 33 prosenttia ja luottamushenkilöiden osalta 16 prosenttia.

”Seudun asukkaat ovat päästöjen vähentämisessä yksimielisempiä kuin seudun luottamushenkilöt. Luottamushenkilöistä kasvihuonekaasupäästöjä haluaa vähentää 79 prosenttia vastanneista ja terveydelle haitallisia päästöjä 89 prosenttia vastanneista”, sanoo Liikennejärjestelmä ja tutkimukset -osaston johtaja Sini Puntanen.

Helsingin seudun asukkaat toivovat myös, että verorahoja käytetään enemmän joukkoliikenteeseen. Kaksi kolmesta (67 prosenttia) haluaa panostaa merkittävästi tai jonkin verran enemmän joukkoliikenteeseen. Kolmanneksen mielestä nykytaso on hyvä. Vain prosentti kyselyyn vastanneista seudun asukkaista haluaisi vähentää joukkoliikenteen resursseja.

Asukkaat vastasivat kysymykseen, kuinka paljon omassa kotikunnassa tulisi panostaa eri liikennemuotoihin. Joukkoliikenteen jälkeen eniten halutaan panostaa pyöräilyyn: 47 prosenttia vastaajista haluaisi, että pyöräilyyn panostettaisiin merkittävästi tai jonkin verran enemmän kuin nyt. 

Kotikunnan nykyisiin panostuksiin oltiin tyytyväisimpiä kävelyn ja henkilöautoilun osalta: runsas puolet vastaajista toivoi, että niihin panostetaan saman verran kuin nyt. Vähiten toivottiin lisäresursseja autoiluun: vain neljännes vastaajista (25 prosenttia) toivoi, että kotikunta panostaisi siihen nykyistä enemmän. 16 prosenttia toivoi nykyistä vähempää henkilöautoiluun panostamista. Henkilöautoilu jakoi myös luottamushenkilöiden mielipiteitä: 38 prosenttia kannatti henkilöautoiluun panostamisen lisäämistä ja 18 prosenttia vähentämistä.

HSL:n teettämä kysely on osa MAL 2019 -suunnittelua, jossa Helsingin seudulle laaditaan yksi yhtenäinen maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma. Tavoitteena on tehdä Helsingin seudulla arjesta helppoa ja terveellistä sekä liikkumisesta sujuvaa ja turvallista. 

Suunnittelussa laaditaan suuntaviivat myös sille, miten liikenteen päästöt saadaan seudulla selvään laskuun. EU-komission Suomelle antama päästövähennystavoite on päästökaupan ulkopuolisille aloille, joihin liikenne kuuluu, 39 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Valtioneuvoston selonteossa kansallisesta ilmasto- ja energiastrategiasta 2030 liikenteelle on asetettu vielä tätäkin huomattavasti tiukempi raja: noin 50 prosentin päästövähennystavoite vuoteen 2005 verrattuna.

”Päästövähennystavoite voidaan saavuttaa vain, jos liikenteen painopistettä siirretään selvästi autoliikenteestä joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Haluamme parantaa Helsingin seudun vetovoimaisuutta ja tehdä siitä helposti saavutettavan. Seudun pitää kasvaessaankin toimia tehokkaasti. Asumisen ja liikenteen pitää olla kestävää, turvallista ja edistää seudun asukkaiden terveyttä”, sanoo Sini Puntanen.

Seudun asukkaille tehdyn kyselyn kaikkien tulosten on tarkoitus valmistua kevään aikana.