HSL pyytää kunnilta lausuntoja toiminta- ja taloussuunnitelmasta - lippujen hinnat pysyvät esityksessä ennallaan

HSL:n hallitus lähetti alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2020 lausuntoja varten jäsenkunnilleen.

HSL:n hallitus lähetti tiistain kokouksessaan alustavan − vuosille 2018−2020 − tehdyn toiminta- ja taloussuunnitelman lausuntoja varten jäsenkunnilleen.  Lausuntoja pyydetään vuosittain mm. liikenteen palvelutason muutoksista, kuntaosuuksien tasosta, lippujen ja tarkastusmaksujen hinnoista, kuntakohtaisten ylijäämien käytöstä tai alijäämien takaisin maksamisesta. Nyt jäsenkuntien kantaa kysytään myös HSL:n roolista osana liikkumispalveluita, kuntaosuuslaskentamallin kehittämisestä ja infrakorvausten käsittelystä kuntaosuuksien laskennassa, halukkuudesta rahoittaa sähköbussin lisähankintoja, seudullisten bussivarikoiden järjestämisestä sekä jäsenkuntien koululaisryhmien retkien maksuttomuudesta.

Lippujen hinnat ja lipunmyynti

HSL ei esitä korotuksia nykytariffin mukaisiin lippujen hintoihin. Mobiililippujen hinnan alentaminen arvolippujen tasolle aiheuttaa keskimäärin 1,2 % hintojen alennuksen. Sisäisten lippujen osalta alennus on keskimäärin 1,6 % ja seutulippujen osalta keskimäärin 0,6 %.

”Korotuksia ei esitetä, koska lipputulot ovat olleet ennakoitua suurempia ja HSL:lle on kertynyt kuntakohtaista ylijäämää, jota voidaan käyttää tulevalla TTS-kaudella. HSL on myös korottanut lippujen hintoja kahtena viime vuonna varautuessaan kustannusten nousuun ja Länsimetron aloitukseen. Nämä korotukset näyttäisivät nyt riittävän”, perustelee asiakkuus- ja myyntiosaston johtaja Mari Flink.

”Seuraava infrakustannuksista johtuva hinnankorotuspaine ajoittuu 2020-luvun alkuun, jolloin otetaan käyttöön Länsimetron jatke ja Raide-Jokeri. Myös palvelutason parannus sekä palkkaratkaisut ja polttoaineiden hintakehitys vaikuttavat lippujen hintoihin tulevaisuudessakin.”

Kuluttajille ja yrityksille kehitetään suunnitelmakaudella uusia houkuttelevia lipputyyppejä ja hinnoitteluratkaisuja. Lipunmyynti siirtyy vahvasti mobiiliin ja nettiin mobiilikausilipun ja nettilatauksen myötä, mikä pienentää jälleenmyyjille maksettavia lipunmyyntipalkkioita. Myös matkakorttien kokonaismäärä alkaa pienentyä digitalisoitumisen johdosta ja tarve korttien vaihtamiselle ja lisätilauksille vähenee. Tavoitteena on, että vuoden 2018 loppuun mennessä voi matkalipun ostaa liikennevälineissä maksukortin lähimaksuominaisuudella. 

Raitiovaunujen kuljettajat eivät enää myy lippuja vuoden 2018 alusta lähtien, mikä sujuvoittaa liikennettä. Kertalippujen myynti painottuu jo nyt vahvasti ennen matkaa ostettaviin kausilippuihin, arvolippuihin, mobiililippuihin ja automaateista ostettaviin lippuihin.

Enemmän asiakasymmärrystä suunnitteluun

HSL:n tavoitteena on entistä herkempi asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja parempi palvelu.

Asiakaspalautteen systemaattista seurantaa ja hyödyntämistä halutaan parantaa kaikilla tasoilla. Asiakasymmärrys on mukana palveluiden ja uuden vyöhykemallin kehittämisessä entistä vahvemmin. Myös asiakaskokemuksen kehittäminen yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa jatkuu edelleen. 

"Vuonna 2018 uusissa liikennöintisopimuksissa on määritelty aiempaa täsmällisemmin hyvä asiakaspalvelu, ja käyttöön otetaan uudistetut, asiakasnäkökulmaa painottavat HSL:n kuljettajakoulutuspäivät", Mari Flink mainitsee.

Linjasto

Linjastoa kehitetään keskittämällä tarjontaa vahvoille reiteille sekä bussi- että raideliikenteessä runkolinjastrategian mukaisesti. Näistä merkittävimpiä ovat runkolinjat 500 Herttoniemi-Munkkivuori (syksy 2018), 510 Pasila-Tapiola (2019), 570 Mellunmäki-Aviapolis (syksy 2019) ja runkolinjan 560 jatkaminen Matinkylään (syksy 2020). Runkolinjan E1 Matinkylä-Espoon keskus-Jorvi toteuttamissuunnitelma tehdään vuoden 2017 aikana ja siinä otetaan kantaa runkolinjan mahdolliseen aloitusvuoteen.

Raidepuolella merkittäviä muutoksia ovat sekä raitiovaunujen roolia vahvistava Raide-Jokerin käynnistyminen sekä Länsimetron jatke Kivenlahteen 2020-luvun alussa. Myös Helsingin kantakaupungin raitiotielinjasto tihenee.

HSL:n tilaamasta lähijunaliikenteestä järjestetään vuosina 2018-2020 tarjouskilpailu siten, että uusi liikennöintisopimus astuu voimaan kesäkuussa 2021. 

HSL suunnittelee uusien jäsenkuntien eli Tuusulan ja Siuntion linjastot vuosien 2017 ja 2018 aikana.

Matkustaminen

Aikataulusuunnittelussa panostetaan liityntäyhteyksien sujuvuuteen ja vaihtojen toimivuuteen. Länsimetron liityntäliikenteen ja Koillis-Helsingin linjastomuutoksien vaikutuksia seurataan tarkasti ja tarvittavia korjauksia linjastoon tehdään vuoden 2018 aikana.

HSL tuo vuonna 2018 liikennevälineisiin digitaaliset lähettimet, joiden avulla voidaan toteuttaa kohdistettuja ja paikkatietoa hyödyntäviä asiakaspalveluita suoraan matkustajan mobiililaitteeseen.

Matkustajainformaatiosta entistä suurempi osa on tietylle käyttäjäryhmälle kohdennettua sisältöä. Aikataulukirjoja ei enää julkaista ja myös irtoaikataulujen painosmäärät pienevät. Painettuja aikatauluja ei tehdä tiheävuoroisille linjoille lainkaan ja muiden aikataulujen jakelu siirtyy liikennevälineistä palvelupisteisiin.  Jatkossa painetaan pysäkkikohtaisia infotuotteita, joissa on lähialuekartta ja pysäkkiaikataulut. 

Poikkeus- ja häiriötilanteiden liikenteen järjestämistä kehitetään uusilla sopimus- ja yhteistyömalleilla liikenteen luotettavuuden parantamiseksi. 

Kestävä kehitys

Liikenteen hankinnan tavoitteena HSL:ssä on saattaa liikennejärjestelmä kokonaisuudessaan kestävän kehityksen tielle vähähiilisen energian, vähäpäästöisten ja energiatehokkaiden ajoneuvojen sekä älykkäiden liikennepalvelujen käyttöönoton avulla. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää parhaimpien biopolttoaineiden ja sähköbussien yhdistelmää. HSL on mukana eBusSystems-hankkeessa, jossa kehitetään sähköbussijärjestelmää.  
”Jotta voisimme HSL:ssä hankkia sähköbusseja normaalin kilpailutusjärjestelmän kautta, pitäisi toimintaverkoston ja –mallien olla vakiintuneita. Tähän tarvitaan vielä teknologian tuntevat bussioperaattorit, sähköbussien latausinfrastruktuurin hankinta ja rakentaminen kaupunkiympäristöön sekä itse sähköbussien hankinta sekä siihen liittyvät toimintamallit kuntoon”, toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi arvioi. 

Uusia bussiterminaaleja suunniteltaessa on tehty varaukset tulevia sähköbussien latausjärjestelmiä varten. HSL:n tavoitteena on, että vuonna 2025 liityntälinjat ajetaan sähköbusseilla, joiden käyttämä sähkö on kestävästi tuotettua.

Talous- ja tulevaisuudennäkymät näkymät vuonna 2018 

HSL:n toimintatulot vuonna 2018 ovat yhteensä 724,1 milj. euroa. Kasvu edellisvuoden ennusteeseen verrattuna on 52,1 milj. euroa (7,8 %). Lipputulojen, jotka muodostavat vajaa puolet HSL:n toimintatuloista, arvioidaan olevan vuonna 2017 ilman ALV:ia yhteensä 353,5 milj. euroa ja 359,7 milj. euroa vuonna 2018. Kasvu edellisvuoden ennusteeseen on 1,8 %. 

HSL:n toimintamenot vuonna 2018 ovat yhteensä 725,2 milj. euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2017 ennusteesta 59,6 milj. euroa (9,0 %). Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat 516,2 milj. euroa, mikä on 71,2 % HSL:n toimintamenoista. Kuntaosuuksissa joukkoliikenteen operointikustannuksiin sisältyy lisäksi sähköbussien hankinnan nettokustannuksia 0,8 milj. euroa. Joukkoliikenteen kustannustason arvioidaan nousevan keskimäärin 1,2 % edellisvuoden tasosta. 

HSL:n investointimenot ovat 16,2 milj. euroa vuonna 2018, 14,7 milj. euroa vuonna 2019 ja 11,6 milj. euroa vuonna 2020. Edellisten vuosien merkittävin investointi LIJ-hanke on valmistumassa vuoden 2017 loppuun mennessä. Hankkeen kehittämiseen on budjetoitu suunnitelmakaudelle 2018-2020 vielä noin 2,9 milj. euroa.

”Erilaisiin hankkeisiin on varattu suunnitelmakaudelle 16,7 milj. euroa ja asiakkuuden ja myynnin sovellusten kehittämiseen 12,1 milj. euroa. Näistä merkittävin on Lippu- ja myyntijärjestelmä, jonka kehittämiseen on varattu yhteensä 4,5 milj. euroa”, toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi kertoo.

Joukkoliikenteen kehityshankkeisiin on varattu suunnitelmakaudella 8,3 milj. euroa. Matkakortin laitteistohankintoihin on koko suunnitelmakaudelle varattu 3,0 milj. euroa, millä varaudutaan HSL-alueen laajenemiseen.

Muihin investointeihin, kuten talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien päivittämiseen sekä HSL:n toimitilojen remontointiin on varattu suunnitelmakaudelle 2,5 milj. euroa. 

Päätöksenteko

Kun kuntien lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmasta on käsitelty, HSL:n hallitus päättää lokakuussa lippujen hinnoista vuodelle 2018 ja lähettää toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi 2018–2020 yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. HSL:n yhtymäkokous hyväksyy suunnitelman lopullisesti marraskuussa.