HSL:n hallituksen päätöksiä 18.12.2018

HSL-tuloskortin hyväksyminen vuodelle 2019

Hallitus hyväksyi HSL-tuloskortin vuodelle 2019 siten, että sen painoarvo on 60 % tulospalkkiosta. Loput 40 % tulospalkkioista perustuu HSL:n osastojen tuloskortteihin.

Linkki pöytäkirjaan

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 48/2019 järjestäminen

Hallitus päätti järjestää bussiliikenteen tarjouskilpailun kolmessa kohteessa niin, että tarjouskilpailu voidaan ratkaista huhtikuussa 2019. Kilpailutetun liikenteen osuus on noin 5 prosenttia HSL:n tilaaman bussiliikenteen automäärästä ja linjakilometreistä. Kohteen 257 voittavan liikennöitsijän edellytetään vuokraavan viisi HSL:n omistamaa Linkker-täyssähköbussia.

Linkki pöytäkirjaan

Markkinointiviestinnän suunnittelun ja toteutuksen hankinta vuosille 2019-2020

Hallitus valitsi kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun perusteella HSL:n markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteutukseen vuosiksi 2019–2020 Oy Kultainen Sherpa Ab:n. Hallitus hyväksyi hankinnan arvioiduksi kokonaiskustannuksiksi sopimuskaudelta 2,4 miljoonaa euroa (+ alv 24 %), mikä sisältää myös mahdolliset optiot.

Linkki pöytäkirjaan

Liittyminen KL-kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan Microsoft-käyttöoikeuksien jälleenmyyntiä ja niihin liittyviä palveluja koskevaan puitesopimukseen

Hallitus päätti, että HSL liittyy KL-kuntahankinnat Oy:n Microsoft-käyttöoikeuksien jälleenmyyntiä ja niihin liittyviä palveluja koskevaan puitesopimukseen koko sopimuskaudeksi eli 15.1.2022 saakka.

Linkki pöytäkirjaan

Tarkastajalaitteiden suorahankinta vyöhykeuudistuksen käyttöönoton yhteydessä

Hallitus päätti hankkia 116 tarkastajalaitetta ohjelmistoineen, lisävarusteineen ja ylläpitoineen Tieto oy:ltä. Hankinnan enimmäishinta on 0,8 miljoonaa euroa (+ alv 24%).   

Linkki pöytäkirjaan

Karhusaariseura ry:n, Landbon omakotiyhdistys ry:n, Puroniityn asukasyhdistys ry:n ja Östersundom-seura ry:n tekemä oikaisuvaatimus hallituksen kokouksen päätöksestä 30.10.2018 § 128

Hallitus päätti jättää tutkimatta oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksen sisältö ei kohdistu hallituksen 30.10.2018 tekemään päätökseen vaan oikaisuvaatimuksella haettiin muutosta jo lainvoiman saaneeseen vyöhykerajoja koskevaan hallituksen kokouksen päätökseen 13.6.2010 § 100.

Linkki pöytäkirjaan

Bo Haglundin, Knut Haglundin ja Anni Laakson tekemä oikaisuvaatimus hallituksen kokouksen päätöksestä 30.10.2018 § 128

Hallitus päätti jättää tutkimatta oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksen sisältö ei kohdistu hallituksen 30.10.2018 tekemään päätökseen vaan oikaisuvaatimuksella haettiin muutosta jo lainvoiman saaneeseen vyöhykerajoja koskevaan hallituksen kokouksen päätökseen 13.6.2010 § 100.

Linkki pöytäkirjaan

Minna Honkasen oikaisuvaatimus hallituksen kokouksen päätöksestä 30.10.2018 § 128 

Hallitus päätti hylätä Minna Honkasen tekemän oikaisuvaatimuksen hallituksen kokouksen päätöksestä 30.10.2018 §128. Vaatimuksessa ei esitetty sellaisia perusteita, jotka edellyttäisivät hallituksen päätöksen muuttamista.

Linkki pöytäkirjaan

HSL:n lausunto Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelmaluonnoksen maankäytön ja asumisen teemoista

Hallitus antoi lausunnon Helsingin seudun MAL 2019 –suunnitelmaluonnoksen maankäytön ja asumisen teemoista. HSL pitää tärkeänä, että maankäytön ja asumisen suunnittelussa on käytetty yhteisiä seudullisia kriteerejä. MAL-prosessissa on muodostettu seudulliset, yhteismitalliset kriteerit, joiden avulla maankäytön ensisijaiset vyöhykkeet on määritelty. Maankäytön ensisijaiset kehittämisvyöhykkeet tukevat hyvin saavutettavuutta kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä, tiivistävät yhdyskuntarakennetta ja mahdollistavat verkostomaisen joukkoliikenteen kehittämisen.

Linkki pöytäkirjaan

Tiedoksi merkittävät asiat

Hallitus merkitsi tiedoksi HSL:n kannanoton asemakaavan muutoksesta Otaniemessä, HSL:n lausunnon Gunillantie 3:n asemakaavamuutoksen valmistelusta, HSL:n lausunnon Honkasuon ja Honkasuontien asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta, tiedon siitä, että liikennepalvelulain mukainen avoin rajapinta on avattu kuukautta ennen määräaikaa sekä markkinaoikeuden päätöksen Maksuturva Group oy:n valituksesta HSL:n hallituksen hankintapäätöksestä 12.12.2017 §149.

Linkki pöytäkirjaan